PRIVACYVERKLARING

Pierrekelder.nl, gevestigd aan Marathon 44, 2924 XE Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.pierrekelder.nl

Marathon 44,

2924 XE Krimpen aan den IJssel

 

Ik, Pierre Kelder, ben de Functionaris Gegevensbescherming van pierrekelder.nl Ik ben te bereiken via info@pierrekelder.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pierrekelder.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@pierrekelder.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Pierrekelder.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Pierrekelder.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pierrekelder.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pierrekelder.nl) tussen zit. Pierrekelder.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office 365 de programma’s

- Word voor tekstverwerking van aangeleverde bestanden

- Excel voor tekstverwerking van aangeleverde bestanden en boekhoudig

- Powerpoint voor het vervaardigen van sheets

Creatieve Cloud de programma’s

- Adobe Indesign voor vormgeving en opmaak van bestanden

- Adobe Illustrator voor vormgeving en opmaak van illustraties en logo’s

- Adobe Photoshop voor bewerking van foto’s

- Adobe Dreamweaver voor het vervaardigen van websites

- Adobe Muse voor het vervaardigen van websites

Firefox, Chrome en Safari websitebrowsers

Thunderbird en Apple Mail emailprogramma’s

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Pierrekelder.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens  >  Bewaartermijn  >  Reden

Personalia  >  zo lang als de klantrelatie bestaat  >  Gegevens zijn nodig voor het contact tijdens het vervaardigen van diensten/produkten.

Adresgegevens  >  zo lang als de klantrelatie bestaat  >  Gegevens zijn nodig voor het contact tijdens het (af)leveren van diensten/ produkten / facturen.

Telefoonnummer  >  Gegevens zijn nodig voor het contact tijdens het vervaardigen van diensten/produkten.

Emailadres  >  zo lang als de klantrelatie bestaat  >  Gegevens zijn nodig voor het contact tijdens het (af)leveren van diensten / produkten / facturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pierrekelder.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld aan een drukkerij om het drukwerk op een bestemde plaats afgeleverd te krijgen).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Pierrekelder.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pierrekelder.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pierrekelder.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Pierrekelder.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Pierrekelder.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden opgeslagen in een gecodeerd bestand. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@pierrekelder.nl

 

MEER INFORMATIE OVER PRIVACY?

Consumentenbond:

Privacy op internet

Autoriteit Persoonsgegevens:

AVG - Europese Privacywetgeving

 

Laat Je Niet Hack Maken:

Meer informatie over veilig internetten